خدمات تحصیلی

کارشناسی

در نظام آموزش ما این مقطع تحصیلی به دو شکل پیوسته و ناپیوسته ارایه میشود.

کارشناسی پیوسته

دوره ای از آموزش عالی محسوب میشود که برای ورود به مقطع کارشناسی پیوسته باید مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و دیپلم نظام جدید رشته نظری و دیپلم نظام قدیم رشته نظری یا مدرک کاردانی داشته باشد

مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته 4سال (هشت ترم)میباشد

تعداد واحد درسی کارشناسی پیوسته از 130 تا 145 واحد درسی می باشد که این دانشجویان میتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.

کارشناسی ناپیوسته

دوره ای از آموزش عالی محسوب میشود برای ورودبه مقطع کارشناسی ناپیوسته بایدمدرک کاردانی داشته باشید.

دانشجو میتواند در مقطع کارشناسی ناپیوسته در تمام رشته ها ادامه تحصیل دهد

طول مدت تحصیل در کارشناسی ناپیوسته 2سال(چهار ترم) میباشد

داوطلبان میتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند وبا پشتیبانی موسسه ادامه دتحصیل دهند