خدمات تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد دوره ای از آموزش عالی میباشد دانشجویان برای تحصیل در این مقطع باید فارغ التحصیل دوره ی کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته باشند .

واحدهای درسی دردوره کارشناسی ارشد26الی27واحد تئوری و6واحد پایانامه که در مجموع 32الی 33واحد بدون دروس پیشنیاز وجبرانی میباشد .

دروس جبرانی بنا به تشخیص مدیر گروه انجام خواهد شد ودانشجو موظف به گذراندن آن میباشد حداکثرواحد های جبرانی 12واحد میباشدکه یک نیمسال به طول تحصیل دانشجو در دوره کارشناسی ارشد اضافه میشود .نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی وکل محاسبه نمیشود.

دانشجویان کارشناسی ارشد درهر ترم میتوانند حداقل8واحد وحداکثر14واحد درسی اخذ نمایند حداقل نمره قبولی هردرس12میباشد .

میانگین نمرات هر ترم دردوره کارشناسی ارشد نباید کمتر از 14باشددر غیراین صورت دانشجومشروط میباشد .

طول تحصیل دردوره کارشناسی ارشد حداقل 2سال (چهارترم) وحداکثر3سال(شش ترم)میباشد.

دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد میتوانند بادریافت خدمات آموزشی ومشاوره تحصیلی تخصصی بدون کنکور وارد دانشگاه شوند .