خدمات تحصیلی

کاردانی

(یا فوق دیپلم)

به دوره ای از آموزش عالی گفته می شودکه تعدادواحد های درسی آن برحسب رشته حداقل 72 و حداکثر 95 واحد درسی در طول دوره 2الی 3 سال است

بر اساس قوانین و مقررات مدت تحصیل در این دوره 2سال(4ترم) میباشد و داوطلبان می توانند در بیشتر رشته ها بدون کنکور وارد دانشگاه شوند

انواع کاردانی

کاردانی پیوسته:

این دوره کاردانی مخصوص فارغ التحصیلان رشته های فنی و کار و دانش میباشد. این افراد برای تحصیل در این مقطع ملزم به ارائه دیپلم میباشند و میتوانند درهمه رشته ها بدون کنکور وارد دانشگاه شوند و با حمایت موسسه تحصیل آسان داشته باشند

برای تحصیل در کاردانی پیوسته متقاضی بایدباتوجه به رشته دیپلم خودش ادامه تحصیل دهد مثلا اگر دیپلم برق دارد میتواند در رشته برق دردوره کاردانی ادامه تحصیل دهد

کاردانی ناپیوسته :

در دوره کاردانی نا پیوسته داوطلب باید مدرک دیپلم را داشته باشدوبرای تحصیل دردوره کاردانی ناپیوسته داوطلب میتواند درهر رشته ای ادامه تحصیل دهدوبا خدمات موسسه تحصیل اسانی داشته باشد

  • رشته ها
  • جزوات
  • مشاوره